723 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại buổi làm việc với một số đơn vị liên quan về xây dựng Hồ sơ khoa học “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử” trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày 13 tháng 3 năm 2011, tại Cơ quan đại diện của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc Việt Nam thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Hồ sơ khoa học “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử” trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

I. Ý KIẾN CHUNG

- Xây dựng Hồ sơ khoa học “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử” trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại là nhiệm vụ quan trọng, có nhiều ý nghĩa, được Thủ tướng Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành, tỉnh-thành phố quan tâm chỉ đạo và vào cuộc một cách khẩn trương, tâm huyết nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

- Việc xây dựng Hồ sơ khoa học cần được các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện khẩn trương, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đã đề ra, đồng thời gắn việc xây dựng Hồ sơ khoa học với các hoạt động văn hóa nghệ thuật và phát triển du lịch cộng đồng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Viện Âm nhạc Việt Nam thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên Ban soạn thảo Hồ sơ khoa học “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử”:

1.1. Sớm hoàn thiện Hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ, Hội đồng Di sản quốc gia, Ban Chỉ đạo xem xét hồ sơ trước khi trình UNESCO theo kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến các nhà nghiên cứu, các nhạc sỹ, nghệ nhân, các đơn vị tham gia có trong Đề án để tập hợp ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Ban Chỉ đạo.

1.3. Đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo kế hoạch của UNESCO để trình Bộ trưởng chỉ đạo. 

1.4. Tên gọi của Hồ sơ đã được phê duyệt, trong quá trình triển khai, nếu có sự thay đổi tên gọi Hồ sơ cần sớm xin ý kiến các cơ quan chức năng liên quan và báo cáo Ban Chỉ đạo.

1.5. Soạn văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

1.6. Công tác tài chính phục vụ việc xây dựng Hồ sơ cần thực hiện theo Đề án đã phê duyệt và các quy định về tài chính của Nhà nước hiện hành.

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Hỗ trợ kinh phí theo kế hoạch đã được duyệt để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng Hồ sơ.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan:

- Khẩn trương báo cáo kiểm kê “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử” theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

- Chủ động chỉ đạo, phối hợp để triển khai tích cực việc xây dựng Hồ sơ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, BTC;

- UBND TP Hồ Chí Minh

và các tỉnh- thành liên quan;

- Cơ quan đại diện của Bộ tại TP Hồ Chí minh,

Cục Di sản Văn hóa, Viện Âm nhạc và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh.

- Lưu: VT, VP (THTT) 1, NHH. 60

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác