723/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động trong "Lễ hội tương nhất non sông" tại tỉnh Quảng Trị

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì và phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, các đơn vị chức năng nên quan tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động trong "Lễ hội thống nhất non sông" .

Thời gian : Từ ngày 29/4/2010 đến ngày 02/5/2010.

Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ kinh phí hoạt động 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các đơn vị liên quan ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL Tỉnh Quảng Trị;

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT.VHCS (01)TL(15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác