724/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Đoàn nghệ thuật của Cựu nữ tử tù chính trị và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Việt-Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Thời gian: ngày 10 tháng 3 năm 2010.

Điều 2. Về chi phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí tổ chức: thuê và trang trí địa điểm tổ chức, in ấn, tuyên truyền, lễ tân, thù lao nhạc công và bảo vệ (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c),

-Lưu: VT, HTQT. NBH.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác