727/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2011), chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2011), chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thời gian: Từ ngày 28/4 – 5/5/2011.

Địa điểm: Khai mạc tại tỉnh Tuyên Quang, lưu diễn tại Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và bế mạc tại Bắc Giang.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp cấp cho Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

- Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Sở VHTTDL các tỉnh phối hợp tổ chức;

-  Lưu: VT, VHCS, TL .15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác