72/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp quản lý, sử dụng, lưu thông tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, lễ hội

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ giá trị và hình ảnh đồng tiền Việt Nam trong quá trình lưu thông và sử dụng; Năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này.
Để tiếp tục phối hợp quản lý, sử dụng, lưu thông tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, đặc biệt là trong mùa lễ hội năm 2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Chi nhánh của các Ngân hàng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tại địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, kiểm tra chấn chỉnh các tổ chức và  cá nhân liên quan đến hoạt động lễ hội, tín ngưỡng có ý thức bảo vệ và tôn trọng đồng tiền quốc gia và quốc tế, thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng, lưu thông đồng tiền Việt Nam đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại các di tích, công trình tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội.
Với chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ giao nhiệm vụ, Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh/thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hoá, khắc phục tình trạng sử dụng tuỳ tiện đồng tiền Việt Nam (đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ) và tiền Quốc tế (nếu có) trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Rà soát không để các hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội. Tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Đồng thời, giao cho Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hoá và Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, tổng họp thường kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Để tiếp tục phối hợp quản lý, sử dụng, lưu thông tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, lễ hội ngày càng đạt hiệu quả, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm chỉ đạo và phối họp chặt chẽ với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Trang ương Giáo hội phật giáo Việt Nam;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ:
- Lưu VT, VHCS (05) TTTM (135).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác