730/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Chiều ngày 28/02/2011, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh, công tác quản lý và tổ chức Lễ hội của địa phương năm 2011. Cùng dự về phía Tỉnh có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Võ Đại-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Tỉnh, đề xuất kiến nghị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở ý kiến đóng góp từ các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng kết luận:

Năm 2010, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm và chỉ đạo tích cực đối với công tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, về lĩnh vực du lịch, tỉnh Ninh Thuận phát triển còn chậm, cần chú trọng nhiều hơn đối với công tác này để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng có ý kiến như sau:

1. Về lĩnh vực văn hóa:

- Đồng ý phối hợp đầu tư Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu các di sản văn hóa Chăm - Raglai tại Ninh Thuận – nơi đậm nét nhất về văn hóa Chăm và Raglai, xây dựng bộ đĩa DVD di sản văn hóa dân tộc Chăm bằng 4 thứ tiếng Việt-Anh-Pháp-Nga-Chăm bằng nguồn vốn sự nghiệp đã được cấp trong kế hoạch năm 2011 của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức thực hiện.

- Về chủ trương, đồng ý hỗ trợ trang thiết bị và nội thất để trưng bày di sản văn hóa Chăm, cấp thiết bị bảo quản sách và thư tịch cổ cho đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận có Tờ trình cụ thể gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét hỗ trợ trong các năm từ 2011-2015 theo các quy định hiện hành.

- Về chủ trương đồng ý hỗ trợ Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm Ninh Thuận trang thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ cho các điểm du lịch và tổ chức cho Đoàn nghệ thuật Chăm đi biểu diễn, giao lưu văn hóa với nước ngoài trong năm 2011-2015 khi chương trình có mục tiêu được Chính phủ phê duyệt về hỗ trợ kinh phí cho các đoàn nghệ thuật truyền thống. Giao Cục Hợp tác quốc tế đưa vào kế hoạch tạo năm 2011, đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận chỉ đạo tập luyện và chọn tiết mục phù hợp để tham gia.

- Đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm - Katê tại Ninh Thuận theo kế hoạch đã giao cho Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham gia của các tỉnh có người Chăm sinh sống theo đề nghị của Tỉnh.

- Đồng ý hỗ trợ kinh phí trùng tu 02 di tích cấp quốc gia Tháp Pôrômê và Tháp Hòa Lai. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo cụ thể và lập dự toán kinh phí trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết bổ sung kinh phí trong chương trình chống xuống cấp di tích từ năm 2012.

- Đồng ý chủ trương xây dựng Khu Văn công cho 02 Đoàn Nghệ thuật (chủ yếu là các trang thiết bị phục vụ cho luyện tập: sàn, gióng, hệ thống âm thanh, ánh sáng…) và xây dựng Nhà hát nghệ thuật các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án đầu tư, trình duyệt theo đúng quy định gửi Bộ có ý kiến thống nhất để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ kinh phí thực hiện. Hỗ trợ cho các đoàn nghệ thuật của tỉnh khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nghệ thuật dân tộc được phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân tỉnh cần tạo điều kiện để phát triển nghệ thuật trình tấu Mả la và các nhạc cụ khác trong các lễ hội truyền thống của dân tộc Raglai; thống nhất đề cử tham gia các liên hoan nghệ thuật khu vực và toàn quốc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh cần tạo điều kiện để giới thiệu nền nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật gốm sứ, dệt thổ cẩm của dân tộc Chăm với cộng đồng các dân tộc trong khối ASEAN. Vụ Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, đế xuất phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Bộ trưởng giải quyết.

- Đồng ý sẽ thỏa thuận để Tỉnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí xây dựng-trưng bày Bảo tàng Tỉnh. Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo đúng quy định.

- Đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Di sản văn hóa lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cho Cụm di tích Tháp Chăm PôKlongirai-Porome Hòa Lai trình Thủ tướng quyết định.

2. Về lĩnh vực du lịch:

+ Đồng ý ưu tiên hỗ trợ kinh phí Chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch cho tỉnh Ninh Thuận và tăng mức kinh phí hỗ trợ hàng năm, nhằm tăng cường đầu tư hạ tầng cho du lịch Ninh Thuận. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các các ngành chức năng của Tỉnh quản lý, sử dụng đúng mục tiêu nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch đã được cấp cho tỉnh Ninh Thuận năm 2011, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đồng ý đưa Vịnh Ninh Chữ vào danh sách các địa bàn có tiềm năng phát triển thành Khu Du lịch quốc gia cần tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2011-2015.

3. Về lĩnh vực thể thao:

+ Đồng ý chủ trương nâng cấp, mở rộng Sân vận động tỉnh Ninh Thuận để phục vụ công tác tập luyện, thi đấu thể dục thể thao cho nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Đề nghị tỉnh lập dự án gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đồng ý tổ chức cuộc thi thể thao các dân tộc thiểu số cấp Tỉnh và cấp khu vực khu vực định kỳ 3 năm một lần theo đề nghị của tỉnh Ninh Thuận. Giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu và tham mưu Bộ trưởng có văn bản chỉ đạo cụ thể. 

4. Giao Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc và Văn phòng Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, trình Bộ trưởng giải quyết các kiến nghị của Tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Tờ trình đề án, dự án cụ thể của từng kiến nghị nêu trên gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để UBND tỉnh Ninh Thuận biết, chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị: TCDL, Cục DSVH, VHCS;
Vụ KHTC, VHDT, HTQT;
- Sở VHTTDL Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VP (THTT30).
  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác