73/2008/QĐ-UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Thị Út Lan Theo ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -

QUYẾT ĐỊNH Số: 73/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008. Về việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 73/2008/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2008. VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá - Thông tin với tổ chức làm công tác du lịch của Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản vào Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: văn hoá; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân; có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và các tổ chức sau đây:

a) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thể dục thể thao và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và các dự án đang thực hiện (nếu có) của Sở Thể dục Thể thao; nguyên trạng đơn vị trực thuộc Sở Thể dục Thể thao do Giám đốc Sở Thể dục Thể thao bàn giao;

b) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hoá và tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hoá; tài chính, tài sản để thực hiện công tác văn hoá và các dự án về văn hoá đang thực hiện (nếu có) của Sở Văn hoá - Thông tin; nguyên trạng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin do Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin bàn giao;

c) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác du lịch; tài chính, tài sản để thực hiện công tác du lịch và các dự án về du lịch đang thực hiện (nếu có) của Sở Thương mại và Du lịch; nguyên trạng đơn vị hoạt động về du lịch trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch do Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch bàn giao;

d) Chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình và nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình; tài chính, tài sản để thực hiện công tác gia đình và các dự án về gia đình đang thực hiện (nếu có) của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh do Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh bàn giao.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở bảo đảm tinh gọn, hợp lý và đủ khả năng tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Sở.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch và Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác