733/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 733/BVHTTDL-VHCS, ngày 08 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy và kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5042-CV/VPTW ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy và kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Sau khi nghiên cứu Công văn số 468-CV/TU ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy Hậu Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất về chủ trương tổ chức kỷ niệm.

Đồng thời, ngày 28 tháng 02 năm 2013, tại Công văn số 1645/VPCP-VIII của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý cho tỉnh Hậu Giang chủ trì tổ chức kỷ niệm kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

2. Đề nghị tỉnh Hậu Giang xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy và kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang với các nội dung cụ thể: về thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình lễ kỷ niệm, thành phần khách mời, Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm, phân công trách nhiệm…Thực hành tiết kiệm về nguồn lực và kinh phí, tránh phô trương lãng phí theo tinh thần Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Bí thư./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng

- TT Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, DSVH, QH.10..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác