734/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 734/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2013 Về việc tổ chức Hội nghị giao ban thiết chế văn hóa cơ sở toàn quốc 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Hội nghị giao ban thiết chế văn hóa cơ sở toàn quốc 2013.

Thời gian: Quý III năm 2013.

Địa điểm: Hội nghị tổ chức tại 2 khu vực.

Khu vực phía Bắc

Khu vực phía Nam

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS (01), DQ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác