735/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 735/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2013 Về việc soạn thảo Thông tư quy định về mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Cung, Nhà văn hóa lao động.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Cung, Nhà văn hóa lao động.

Điều 1. Kinh phí thực hiện soạn thảo Thông tư trích từ kinh phí hoạt động năm 2013 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, VHCS (01), LAT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác