73/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức Festival Dừa Bến Tre lần thứ III năm 2012

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5078/UBND-KTN ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ cho phép tổ chức Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012 và định kỳ 2 năm tổ chức một lần, bắt đầu từ năm 2012, nhằm giúp cho tỉnh Bến Tre và các tỉnh trồng dừa có điều kiện phát triển.

Sau khi lấy ý kiến các Ban, Bộ, ngành liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương tổ chức Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012.

Trong những năm qua, tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành công Pestival Dừa Bến Tre lần thứ I năm 2009 và lần thứ II năm 2010, nhận được sự hưởng ứng của các tỉnh và nhân dân địa phương trồng dừa, góp phần vào việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, từng bước nâng cao năng lực trình độ trong sản xuất, chế biến dừa. Giá trị sản xuất các sản phẩm từ dừa chiếm 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu chiếm 40%, sản phẩm dừa đã xuất khẩu trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngành dừa đã đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Bến Tre.

Qua nghiên cứu Đề án số 5079/ĐA-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về tổ chức Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí về chủ trương.

2. Về đề xuất tổ chức Festival Dừa Bến Tre 02 năm một lần, bắt đầu từ năm 2012 và và lễ hội cấp quốc gia.

Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang chủ trì, phối hợp cùng cán Bộ, ngành xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức Festival ngành nghề Việt Nam (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2012). Do vậy, đề xuất này cần phải nghiên cứu thống nhất trong văn bản quản lý và tổ chức Festival.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- UBND tỉnh Bến Tre;

- Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre;

- Lưu: VT, VHCS, DK(15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác