742/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo và cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo về vấn đề nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;                .
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác