743/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 743/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2013 Về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1973-15/3/2013).

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 510/2007/ QĐ-BVHTTDL  ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức “Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1973-15/3/2013).

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên phim Giải phóng, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Viện phim Việt Nam tổ chức “Tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1973-15/3/2013) trong phạm vi cả nước.

Thời gian: Từ ngày 08 tháng 03 năm 2013 đến ngày 15 tháng 03 năm 2013

Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim:

- Phim truyện: "Đêm hội Long Trì", "Bao giờ cho đến tháng 10" (phim truyện) do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất;

- Phim truyện: “Về nơi gió cát’’ do Công ty TNHH Một thành viên phim Giải phóng sản xuất;

-Phim tài liệu  “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Nước về Bắc Hưng Hải, “Điện Biên Phủ” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí trợ giá (phát hành và phổ biến phim) của Cục Điện ảnh năm 2013 bao gồm các công việc sau:

- Cục Điện ảnh chịu in ấn và gửi đĩa phim truyện "Đêm hội Long Trì", "Bao giờ cho đến tháng 10" “Về nơi gió cát’’ (400 đĩa DVD/phim) và phim tài liệu “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Nước về Bắc Hưng Hải, “Điện Biên Phủ” (400 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên phim Giải Phóng, Viện trưởng Viện phim Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Vương Duy Biên

- Lưu: VT, ĐA (2), H (150)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác