747/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể các hoạt động khai trương Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lich;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện Khai trương Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam vào năm 2010;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổng thể các hoạt động khai trương Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Ban Tổ chức-Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt của kịch bản tổng thể.

Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công trong kịch bản tổng thể và phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện các nội dung hoạt động chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ Tài chính, Bộ TT&TT, Uỷ ban DT;

- UBND Thành phố Hà Nội;

- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam;

- Sở VHTTDL các Tỉnh-Thành;

- Lưu: VT, LVH, S(150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác