74/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghi định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét đề nghị ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn - Tổ chức biểu diễn cát Tiên Sa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Quảng cáo - Tư vấn - Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa mời ông Takeda Masaki (Hộ chiếu Nhật Bản số TH2148151) và bà Mapnr Cepreebha Mariia (Nghệ danh Mari Perrari, Hộ chiếu Nga số 0858154) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Hòa âm ánh sáng 2016”.
- Thời gian: Từ ngày 10 tháng 01 năm 2016 đến 03 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,
Điều 2. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng quy định tại Giấy phép số 241/GP-NTBD ngày 02 tháng 12 năm 2015; Quvết định này và Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Công ty TNHH Quảng cáo –Tư vấn –Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa, các nghệ sỹ và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Luu: VT, NTBD, NMT(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác