752/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 752/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2013 Về việc cho phép tiếp nhận viện trợ của Bỉ.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiếp nhận tài trợ của Viện Di sản Wallonie, Bỉ với tổng số tiền là 10.000 euros (Mười nghìn ơ rô) để tiếp tục hoàn thiện các công việc trùng tu mẫu ngôi nhà rường ở làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện đúng quy định hiện hành về tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, HTM5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác