754/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 754/BVHTTDL-TĐKT, ngày 11 tháng 03 năm 2013 Về việc khen thưởng thành tích tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia trong năm 2012.

Kính gửi:…….

Ngày 20 tháng 01 năm 2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 970/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm về việc báo cáo tổng kết, khen thưởng thành tích tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia trong năm 2012;

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia trân trọng đề nghị các Ban, Bộ ngành và địa phương có liên quan:

1. Chủ động xem xét và quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia trong năm 2012 theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

2. Mỗi Ban, Bộ, ngành và địa phương bình xét, lựa chọn không quá 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia trong năm 2012 để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Hồ sơ đề nghị khen thưởng 03 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Danh sách đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có ký tên, xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên ký,

* Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) trước ngày 24/3/2013 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng, không tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét khen thưởng sau thời gian nêu trên.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Phó TT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, TKV.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác