759/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,


  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 (kèm theo sau).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở VHTTDL các tỉnh-thành;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, THTT(35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác