759/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CHƯƠNG TRÌNH Hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

(Ban hành theo Quyết định số 759/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Mục đích

Năm 2010 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010. Năm 2010 cũng là năm kết thúc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển Ngành trong năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng.

Chương trình hành động này nhằm mục đích triển khai cụ thể Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên các lĩnh vực hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch; tạo quyết tâm chính trị và căn cứ pháp lý để toàn Ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2010, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá, thề thao và du lịch theo kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

2) Yêu cầu

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch để chi tiết triển khai thực hiện, với quyết tâm "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng".

Việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến phạm vi trách nhiệm được phân công của đơn vị phải đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch công tác của Bộ, các chương trình, kế hoạch triển khai các chương trình, chiến lược phát triển Ngành đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cần đạt được trong năm 2010 phải bảo đảm chất lượng, bền vững.

II. MỤC TIÊU

1) Về Văn hoá, gia đình

Triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển văn hoá để tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Gắn kết chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế, làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau: 85,5% số gia đình đạt chuẩn văn hoá; 65% số làng (bản, ấp) và tương đương đạt chuẩn văn hoá, nếp sống văn minh; tỷ lệ phim truyện Việt Nam chiếu trên truyền hình ít nhất đạt 30%; bình quân cả nước lượt người xem phim tại rạp ít nhất đạt 0,35 lượt/người/năm, xem bảo tàng đạt 0,55 lượt/người/năm, xem biểu diễn nghệ thuật đạt 0,55 lượt/người/năm; bình quân cuốn sách trong các thư viện công cộng/người đạt 0,7 cuốn.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam.

Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị văn hoá trong thanh niên, sinh viên, học sinh, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hoá Việt Nam.

Tiếp tục đầu tư cho việc bản tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hoá vật thể, phi vật thể. Kết hợp hài hoà giữa bảo tồn, phát huy với kế thừa và phát triển, giữ gìn di tích với phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ.

- Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản của nhân dân trong xây dựng văn hoá. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

- Tăng cường xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá các cấp, nhất là cấp cơ sở. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 70% số làng (thôn, ấp, bản, buôn), 80% số xã (phường, thị trấn), 80% số quận, huyện, thị xã, 90% số tỉnh-thành có thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đạt chuẩn quốc giáo).

- Hoàn thiện các chính sách để tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động văn hoá nghệ thuật, phát huy tiềm năng và trách nhiệm công dân của người nghệ sỹ nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị can về tư tưởng và nghệ thuật ngang tầm quốc gia, dân tộc và thời đại.

- Phấn đấu đạt các mục tiêu của Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 ban hành theo Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm ở lên 100%; giảm 50% gia đình ở nhà tạm; tăng tỷ lệ dân cư ở nông thôn được dùng nước sạch lên 85%...

2) Về thể dục, thể thao

Phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản sau đây:

- Về thể dục thể thao quần chúng: Tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt trên 26%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 19%; 50% đến 60% dân số đạt chuẩn quốc gia về thể lực theo lứa tuổi; 90% đến 100% hướng dẫn viên, cộng tác viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn; 80% đến 90% số xã xây dựng được các địa điểm tập luyện thể dục thể thao cho nhân dân; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy định; 90% đến 95% trường học thực hiện giáo dục thể chất có nền nếp; 50% đến 60% số trường thực hiện tốt hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá.

- Về thể thao thành tích cao: 100% số môn thể thao có tổ chức liên đoàn hoặc hội thể thao cấp quốc gia; có 30.000 cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, trong đó có khoảng 90% ngoài công lập.

- Tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng

Chuẩn bị lực lượng và tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại ASIAD 2010 tại Quảng Đông, Trung Quốc.

3) Về du lịch

Phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản sau đây:

- Đón được 4,2 triệu lượt khách quốc tế và 27 - 28 triệu lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu du lịch đạt 4,0 - 4,5 tỷ USD, đưa tổng sản phẩm du lịch năm 2010 đạt 5,3% tổng GDP của cả nước.

Đến hết năm 2010 có trên 250.000 phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách.

- Tạo 1,4 triệu việc làm cho xã hội, trong đó có 350.000 việc làm trực tiếp

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1) Nhiệm vụ chung

- Tổng kết việc thực hiện các văn bản pháp luật, xem xét điều chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đáp ứng nhu cầu xã hội. Triển khai xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2010, bảo đảm tính đồng bộ và kịp thời trong việc ban hành văn bản pháp luật.

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án trọng điểm. Xác định các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí, quy trình thẩm đỉnh, cơ chế quản lý, theo dõi, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển ngành, vùng đến năm 2010. Xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển cho giai đoạn tới theo yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tập trung xây dựng kế hoạch và khung theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển của ngành 2011 - 2015.

-Rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của nhà nước theo thứ tự mục tiêu ưu tiên đầu tư; bố trí vốn tập trung cho các dự án hoàn thành trong năm 2010, các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Hoàn thành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Cắt giảm tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính.

 - Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ  ở cơ sở, đề cao vài trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

-Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng tính công khai, minh bạch. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam.

2) Về văn hoá và gia đình

-Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan trong Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

-Phát triển văn hoá gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế văn hoá. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình.

-Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và các ngày lễ lớn của dân tộc; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình văn hóa kịp vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

-Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao văn hóa; vận động UNESCO công nhận các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản của thế giới. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tăng cường tuyên truyền về tình hình Việt Nam và các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng trong năm 2010.

- Xây dựng Quy hoạch phát triển Ngành Mỹ thuật, Quy hoạch phát triển Ngành điện ảnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

-Xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triền Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới".

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội; chống bạo lực trong gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

3) Về thể dục thể thao

-Mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, nâng cao thể chất của nhân dân.

- Tập trung phát triển thể thao thành tích cao để từng bước nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

-Tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội thể thao toàn quốc lần VI.

- Tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VI. Chuẩn bị lực lượng, tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại ASIAD 2010.

- Tiếp tục thực hiện quá trình chuyển các hiệp hội, liên đoàn thể thao sang hoạt động chuyên nghiệp, tự chủ về tài chính.

4) Về du lịch

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện văn hoá lớn như các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các giải thể thao quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam.

- Đa dạng hoá các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, gắn kết giữa du lịch với văn hoá, tín ngưỡng, du lịch về cội nguồn.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Xin xem phần phụ lục chi tiết kèm theo sau)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị và cụ thể hoá thành các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện và hoàn thành trong năm 2010. Xây dựng rà soát , sửa đổi bổ sung các quy hoạch, chính sách, chương trình, đề án, văn bản pháp quy theo sự phân công.

Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung trong Chương trình hành động này, căn cứ điều kiện thực tiễn và tình hình cụ thể của địa phương để tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ, UBND tỉnh-thành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ trên lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của địa phương mình.

2) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm túc. Chương trình hành động này, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình thông qua Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch-Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Chính phủ.

3) Trong quá trình tổ chức và thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu phải điều chỉnh, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kịp thời kiến nghị, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác