761/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban tổ chức Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre đan 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Triển lãm chuyên Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, tre đan 2011.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, tre đan 2011 gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng Ban tổ chức;

2. Ông Nguyễn Trang Nhật - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Trưởng Ban tổ chức;

3. Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thành viên Ban tổ chức;

4. Ông Phạm Văn Thuỷ - Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Thành viên Ban tổ chức;

5. Ông Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương - Thành viên Ban tổ chức;

6. Ông Ngô Anh Cơ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - Thành viên Ban tổ chức;

7. Ông Đặng Đình Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Trang trí, Hội Mỹ thuật Việt Nam - Thành viên Ban tổ chức;

8. Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng khoa Tạo dáng Công nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội - Thành viên Ban tổ chức;

9. Ông Lưu Duy Dần - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội làng nghề Việt Nam - Thành viên ban Tổ chức;

10. Bà Đinh Thị Hiền - Chuyên viên Cục Chế biến nông, lâm sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên Ban tổ chức;

11. Bà Đoàn Thị Thu Hương - Chuyên viên chính, Trưởng phòng Triển lãm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên Ban Tổ chức.

12. Bà Nguyễn Thị Loan - Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên Ban tổ chức.

13. Bà Trần Hạnh Chi - Chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên Ban tổ chức.

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức Triển lãm nằm trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), NA (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác