766/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao Và Du lịch;

Căn cứ vào việc bảo tồn, phát triển nghệ thuật dân tộc và hiện trạng công tác đào tạo các loại hình nghệ thuật dân tộc của các  trường Văn hoá nghệ thuật trong cả nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội tổ chức “Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội’’

Thời gian: Tháng 6/2010

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Kính phí tổ chức liên hoan chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- ĐT, KT (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác