773/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 02 tháng 3 năm 2015, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 11/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chiến lược). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Giao Cục Hợp tác quốc tế:
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch  triển khai Chiến lược để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung để triển khai Chiến lược; là căn cứ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch các cấp và các cơ sở văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược.
- Trao đổi với các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài xây dựng Kế hoạch hoạt động 5 năm và đề án phát triển giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đôn đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 3908/TB-BVHTTDL ngày 25/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2) Dự thảo Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch  triển khai Chiến lược cần làm rõ một số nội dung:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Chiến lược từ Trung ương đến địa phương.
- Mô hình chỉ đạo, điều phối triển khai Chiến lược phù hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn xã hội để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa của Chiến lược.
- Nguồn lực triển khai và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược.
- Chi tiết hóa các nội dung nhiệm vụ theo nhóm các công việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản; các công việc định kỳ, thường xuyên; các công việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương.
3) Trên cơ sở nội dung Chiến lược, các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ đề xuất triển khai các nội dung liên quan, gửi Cục Hợp tác quốc tế tổng hợp trước ngày 15/3/2015, xây dựng Kế hoạch hành động, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 4/2015.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,
 Cục HTQT, Cục NTBD, Cục ĐA, Cục NTBD,
Cục MTNATL, Vụ ĐT, Vụ KHTC, Vụ TCCB,
Vụ PC, Văn phòng Bộ;
- TT Văn hoá Việt Nam tại Pháp;
- TT Văn hóa Việt Nam tại Lào;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(25).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác