776/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức Triển lãm tranh với chủ đề "Đảng Cộng sản và tuổi thanh xuân"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Cục Mỹ thuật Lào tổ chức Triển lãm tranh của sinh viên mỹ thuật Việt Nam và Lào với chủ đề "Đảng Cộng sản và tuổi thanh xuân"

- Thời gian: từ ngày 10/3 đến ngày 25/3/2011.

Điều 2. Kinh phí:

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí chuẩn bị phòng triển lãm thuê khung tranh, phụ liệu, in giấy mời và tài liệu tuyên truyền dàn dựng triển lãm, bảo vệ và lễ tân khai mạc trên tinh thần tiết kiệm (trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2011 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác