777/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 777/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2013 Về việc Phê duyệt Đề án Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án, Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia”

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án, Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia” từ các nguồn:

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

của Cục Văn hóa cơ sở.

- Kinh phí xã hội hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Vương Duy Biên

- Lưu: VT, MTNATL, MĐ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác