779/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 779/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2013 Về việc tổ chức Triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Căn cứ Quyết định số 5078/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức Triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp.

Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm nằm trong kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Vương Duy Biên

- Lưu: VT, MTNATL, KT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác