77/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ tiếp tân Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật hát Xoan (thời gian tối đa 15 phút chào mừng Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới 2012.

- Thời gian: Ngày 19 tháng 01 năm 2012

-Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú thọ xây dựng tiết mục, chương trình tiêu diễn, trang phục cho diễn viên và tổ chức biểu diễn.

- Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí ăn ở, xe đi lại cho đoàn trong thời gian 04 ngày (tập, duyệt và biểu diễn) tại Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm vi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VP,  HTQT, NTT.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác