783/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v trình UNESCO Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ”

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Sau 4 năm Hát Xoan Phú Thọ được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, năm 2015, Việt Nam đã gửi Báo cáo quốc gia về tình hình bảo tồn Hát Xoan Phú Thọ theo quy định. Báo cáo đã được Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO đánh giá tốt tại kỳ họp thứ 10 diễn ra tại Namibia vào tháng 11-12/2015. Theo đề nghị của Việt Nam tại Báo cáo về việc chuyển Hát Xoan Phú Thọ từ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ủy ban đã ra Quyết định số 10.COM.19 ngày 04/12/2015 về việc Việt Nam có thể xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại để Ủy ban xem xét vào kỳ họp năm 2017.
Thực hiện Quyết định 10.COM. 19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ, đảm bảo thể hiện đầy đủ giá trị của di sản và chứng minh di sản không còn trong tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO đối với di sản đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ đã được sửa chữa, hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định và kết luận của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ và phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;
- Hội đồng DSVHQG;
-UBND tnh Phú Thọ;
-Lưu: VT,DSVH,NTTT.14.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác