784/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng khuông trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mọt số điều Luật Thể dục, Thể thao;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ lập “Chương trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2015’’;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao tại Công văn số 30/TCTDTT-VKHTDTT ngày 26 tháng 01 năm 2011,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng "Chương trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2015" (sau đây gọi tắt là chương trình), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu của chương trình:

Đưa thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp của Việt Nam phát triển phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội và truyền thống dân tộc; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

2. Phạm vi và đối tượng của chương trình:

2.1. Phạm vi:

- Chương trình được triển khai thực hiện ở các tỉnh, thành, ngành được giao nhiệm vụ đào tạo tài năng thể thao.

- Các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, các Trường Đại học Thể dục thể thao và Viện Khoa học Thể dục thể thao .

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức xã hội về thể thao có liên quan đến đào tạo tài năng thể thao.

2.2. Đối tượng:

- Hệ thống thể thao thành tích cao và đào tạo tài năng thể thao trẻ các cấp.

Các huấn luyện viên, bác sĩ thể thao, trọng tài, các vận động viên thành tích cao, các tài năng thể thao trẻ.

3. Đánh giá thực trạng thể thao thành tích cao ở Việt Nam.

4. Các nhóm dự án và tiểu dự án thành phần: gồm 02 dự án lớn:

- Dự án Đào tạo tài năng thể thao giai đoạn 2011-2015. Trong đó có 03 tiểu dự án thành phần.

- Dự án Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo tài năng thể thao. Trong đó có 03 tiểu dự án thành phần.

- Xác định tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và kế hoạch phân kỳ triển khai thực hiện các dự án và tiểu sự án thành phần.

6. Tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt chương trình.

- Tiến độ thực hiện:

+Tháng 4/2011: Phê duyệt đề cương - nhiệm vụ và dự toán xây dựng chương trình.

+ Tháng 7 - 8/2011: Trình hồ sơ chương trình.

+ Tháng 9/2011: Hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện:

+ Cơ quan chủ đầu tư: Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phê duyệt: Chính phủ.

- Nguồn kinh phí xây dựng chương trình: Lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế đã bố trí cho Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2. Đối với dự toán kinh phí xây dựng chương trình phải có thẩm định của cơ quan có chức năng thẩm định giá trước khi trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét phê duyệt.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, PT.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác