785/BVHTTDL-VHCS

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc yêu cầu không gắn biển Gia đình văn hóa tại nhà

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để quản lý và nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 2/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa).

Tại khoản 5, Điều 5 của Chương 2 đã quy định “Đối với gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trao Giấy chứng nhận 03 năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thực hiện Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT, thời gian qua, các địa phương đã tiến hành bình xét, công nhận, cấp giấy chứng nhận theo quyết định, góp phần tích cực nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tuy nhiên, một số địa phương đã thực hiện không đúng Quy chế và đã gắn biển “Gia đình văn hoá” lên tường trước cửa mỗi hộ gia đình như quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác; Việc làm này có nhiều ý kiến khác nhau gây phản cảm và không tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản chấn chỉnh việc làm này và không thực hiện việc treo biển Gia đình văn hóa. Những đơn vị đã làm có văn bản báo cáo về Bộ trước ngày 30/3/2010 (qua Cục Văn hóa cơ sở).

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH

các tỉnh, thành phố;

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, VHCS, NTT (70).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác