790/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của Bạn”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của Bạn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: CA, QP, NG, TC, GTVT, CT, TNMT;

- UB NN về Người VN ở nước ngoài:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng cục Du lịch;

- Cục: HTQT, NTBD, DSVH, Vụ KHTC Bộ VHTTDL;

- Tổng Công ty HKVN, Cục XTTM (Bộ CT);

- Hiệp hội DLVN, Hiệp hội bán lẻ VN;

- Các Sở VHTTDL;

 - Lưu: VT (1), TCDL (2), Nga (160).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác