791/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 457/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Cột cờ Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đông Văn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú, gồm: tu bổ cột cờ quốc gia Lũng Cú; nâng cấp, tu sửa đường lên Cột cờ, hệ thống chiếu sáng, Nhà lưu niệm và chỉnh trang khu vực quần thể xung quanh đế bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn cân đối ngân sách của địa phương và vốn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú (bao gồm các hạng mục nêu trên) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Hà Giang;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác