792/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1140/UBND- TH3 ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đế bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn cân đối ngân sách của địa phương và vốn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác