793/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 931/TB-TW ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Bộ Chính trị về Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân;

Căn cứ Công văn số 3360/VPCP-VX ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Cục Di sản văn hoá và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân, gồm những nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, chuẩn bị Dự thảo văn bản để Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền suy tôn danh hiệu danh nhân.

2. Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, chuẩn bị văn bản để Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo.

3. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan để xây dựng Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền suy tôn danh hiệu danh nhân.

4. Chuẩn bị các văn bản báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội.

Điều 2. Kinh phí của các hoạt động nêu tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng Bộ VHTTDL(để báo cáo)

-Lưu: VT- HTTOT HTM.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác