794/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức "Lễ hội Thống nhất non sông" 30 tháng 4 năm 2010 tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ -TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 3 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức "Lễ hội Thống nhất non sông" giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức "Lễ hội Thống nhất non sông" từ ngày 18 tháng 4 đến 02 tháng 5 năm 2010 tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải tỉnh Quảng Trị gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đức Chính Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị  P.Trưởng ban

3. Ông Nguyễn Đạo Toàn Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Ủy viên

4. Ông Nguyễn Hữu Thắng Giám đốc Sở VHTTĐL Quảng Trị Ủy viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tốt "Lễ hội Thống nhất non sông" đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Lễ hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục văn hoá cơ sở và các ông có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Lãnh đạo Bộ:

- UBND tỉnh Quảng Trị;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Lưu: VT,VHCS (1), TL (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác