794/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132(IPU132)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Đề án tổng thể số 87/ĐA-BTCIPU 132 ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ban Tổ chức IPU 132 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 và các Hội nghị liên quan tại Hà Nội, Việt Nam;
Căn cứ Đề án số 173/ĐA-BTCIPU132 ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ban Tổ chức IPU 132 về công tác lễ tân - sự kiện phục vụ IPU 132;
Căn cứ Đề án số 307/ĐA-TBLT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Tiểu ban Lễ tân-Sự kiện, Ban Tổ chức IPU 132 về công tác lễ tân phục vụ Lễ Khai mac Đại hội đồng IPU 132;
Căn cứ Đề án số 308/ĐA-TBLT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Tiểu ban lễ tân-Sự kiện, Ban Tổ chức IPU 132 về công tác lễ tân phục vụ sự kiện Tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng IPU 132;
Căn cứ Đề án số 324/ĐA-TBLT ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Tiểu Ban Lễ tân-Sự kiện, Ban Tổ chức IPU 132 về việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng, phục vụ các sự kiện tại IPU 132;
Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quyết định số 4209/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung thành phần, phân công nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên mình Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132);
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QB-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các sự kiện liên quan tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (1P0 132):
1. Lễ Khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132).
- Thời gian: Ngày 28 tháng 3 năm 2015
- Địa điểm: Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
2. Tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (1PU 132),
- Thời gian: Ngày 28 tháng 3 năm 2015 (sau Lễ Khai mạc)
- Địa điểm: Đại sảnh tầng 1, Nhà Quốc hội.
3. Tiệc chiêu đãi của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị của Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP) nhân dịp IPU 132.
- Thời gian: Ngày 31 tháng 3 năm 2015
- Địa điểm: Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội
Điều 2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Nhà hát Tuổi trẻ, Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện các chương trình nghệ thuật nêu trên.
Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Tổ chức biểu diễu nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) có trách nhiệm bố trí, đảm bảo âm thanh, ánh sáng, các thiết bị kỹ thuật liên quan khác phục vụ các chương trình nghệ thuật nêu trên; thiết kế, dàn dựng và trang trí sân khấu cho các chương trình nghệ thuật.
Điều 3. Mọi kinh phí liên quan do Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) cấp theo quy định và thực hiện theo Thông tư số 91/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ chí tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132,
Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 547/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu; VT HTQT, TQA (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác