795/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI NĂM 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (năm 1010-2010);

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 26/TTr-BVHTTDL-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010 (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác