798/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình MTV EXIT tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QD-BVHTT, ngày 02/07/2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 27/1 0/2009 cửa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì quản lý Công ty truyền thông An Thuận trong việc tổ chức chương trình MTV EXIT tại Việt Nam (Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Cẩn Thơ) .

Thời gian: 4 chương trình trong thời gian từ ngày 27/3 - 17/4/2010.

Điều 2. Kinh phí:

Ban tổ chức chương trình chịu mọi kinh phí.

Điều 3. Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các cơ quan Bộ, Ngành trong công tác quản lý, cấp phép và hướng dẫn tổ chức; và phối hợp với các địa phương tại điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc công ty truyền thông An Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (báo cáo)

-Bộ Công An (TCANII, CXNC) (để phối hợp)

-Bộ LĐTBXH (để phối hợp);

- UBND Tp. Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh

Tp. Hồ Chí Minh, Tp Cần Thơ (để phối hợp);

- Sở VHTTDL Tp Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh.

Tp Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ (để phối hợp);

-Lưu: VT. Cục HTQT, TNH. 15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác