799/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 799/BVHTTDL-VHCS, ngày 14 tháng 03 năm 2013 Về việc sử dụng trang phục lễ tại Lễ dâng Hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10 tháng 3 năm Quý Tỵ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Phúc đáp Công văn số 506/UBND-VX5 ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc “Trang phục Lễ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi tham dự Lễ dâng Hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10 tháng 3 năm Quý Tỵ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013 là năm lẻ, theo quy định của tỉnh Phú Thọ tổ chức, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công điện 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức và quản lý lễ hội.

2. Ngày 18 tháng 3 năm 2009 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL về nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), tại mục b hướng dẫn về trang phục đã nêu rõ:

- Trên cơ sở mẫu trang phục lễ đã được Bộ Văn hóa –Thông tin (này là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) duyệt thống nhất sử dụng năm 2004.

-Chủ lễ mặc áo hồng tía để phân biệt với các đại biểu khác mặc trang phục lễ.

-Người phục vụ tại nơi làm lễ dâng hương mặc áo the khăn xếp có đeo phù hiệu Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương.

-Các đại biểu dự lễ: Đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống, đại biểu nam (không trong thành phần trang phục lễ) mặc comple mầu sẫm; các đại biểu là lực lượng vũ trang mặc trang phục đại lễ. Đại biểu là người dân tộc mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Các Thứ trưởng

-Lưu: VT, VHCS (2), TTTM.8+2

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác