799/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm "Phụ nữ Việt Nam-Muôn mặt đời thường" tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Điôxin (VNDE) tổ chức triển lãm ảnh "Phụ nữ Việt Nam - Muôn một đời thường" của một số tác giả Pháp và Việt kiều chụp trong các chuyến đi thăm Việt Nam

Thời gian: ngày 20 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Paris, Pháp.

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung và thẩm định các ảnh trước khi trưng bày triển lãm.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức, dàn dựng triển lãm, quảng cáo, lễ tân, khai mạc, an ninh, bảo vệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm năm 2010 đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác