804/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức biễu diễn buổi hòa nhạc cho 02 nghệ sỹ Haiti nhân ngày quốc tế Pháp ngữ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1, Cho phép Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi hòa nhạc cho 02 nghệ sỹ Jean Jean Roosevelt; Thomas John Bem (Quốc tịch Haiti) nhân ngày quốc tế Pháp ngữ.
Thời gian: 19h30, ngày 22/3/2015
Địa điểm: Phòng hòa nhạc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
Điều 2. Về kinh phí:
Phía Bạn chịu toàn bộ kinh phí tổ chức, đi lại, ăn, ở cho nghệ sỹ in ấn, quảng cáo chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu; VT HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác