807/QĐ/BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao thực hiện nhiệm vụ “ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet. Xây dựng Bộ chỉ số dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên mạng Internet” (giai đoạn 2016-2020)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả thực hiện nhiệm vụ “ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet. Xây dựng Bộ chỉ số dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên mạng Internet” (giai đoạn 2016-2020), theo Kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt.
Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí quản lý nhà nước hàng năm của Cục Bản quyền tác giả.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Lưu: VT, BQTG (3), KT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác