81 /2008/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THẺ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUYẾT ĐỊNH  BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của   Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của   Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2005 của     Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phụ lục về thể thức văn bản:

a) Tên viết tắt và ký hiệu các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và quy định về thể thức văn bản;

b) Mẫu trình bày các loại văn bản;

c) Thể thức và mẫu trình bày bản sao văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản sau đây không còn hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 36/2001/QĐ-BVHTT ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa - Thông tin;

2. Quyết định số 1076/2004/QĐ-UBTDTT ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Thể dục Thể thao.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác