811/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17 tháng 3 năm 2011, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, quản lý quảng cáo và công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lạng Sơn, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tô Hùng Khoa, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Hoa Sinh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,  Sở Công an,  Văn phòng UBND Tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo và đại diện Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Thư viện, Thanh tra Bộ.

Sau khi Đoàn Công tác nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và đại diện các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn công tác - Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự chỉ đạo sát sao, những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và trực tiếp là ngành văn hoá, thể thao và du lịch trong việc quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn, phát huy di sản văn hoá, quản lý quảng cáo và công tác thư viện. Đề nghị trong báo cáo của địa phương, bên cạnh những mặt được và điểm còn hạn chế cần có giải pháp khắc phục những tồn tại.

Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, quản lý quảng cáo và công tác thư viện đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Về quản lý và tổ chức lễ hội:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Kết luận 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) tiếp tục thực hiện chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội và Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm trong mùa lễ hội; Các dịch bán hàng phải được kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng lừa đảo, ép mua, ép giá, bán hàng rong, hoặc bày bán hàng tại khu vực I của di tích; Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực hiện đúng theo quy định, ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng, ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan; Ngăn chặn nạn ăn xin, cướp giật, và các tệ nạn khác xảy ra nơi tổ chức lễ hội.

- Về quản lý di sản văn hoá

+ Tập trung giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với di tích cấp quốc gia và triển khai lập quy hoạch các địa điểm này theo quy định để góp phần bảo vệ và bảo tồn, tôn tạo di tích. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xâm lấn di tích; chưa tuân thủ các quy định của nhà nước về trùng tu tôn tạo di tích, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn việc thu bổ, tôn tạo di tích đúng quy định, không đưa đồ thờ tự vào di tích trái phép.

+ Khẩn trương triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Về quản lý quảng cáo: cần tăng cường việc quản lý thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường xã hội hoá đầu tư các điểm quảng cáo theo quy hoạch, kiểm tra, xử lý chặt chẽ các trường hợp vi phạm. Đặc biệt chú ý Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có cửa khẩu quốc tế quan trọng với Trung Quốc, việc quảng cáo tấm lớn còn góp phần quảng bá hình ảnh Quốc gia.

- Về công tác thư viện: quan tâm đầu tư nhà thư viện đạt chuẩn quy định của Bộ, tăng cường khuyến khích xã hội hoá hoạt động thư viện. Đặc biệt chú trọng đến hoạt động thực chất, có hiệu quả của các thư viện cơ sở, phát huy tủ sách của Bộ đội biên phòng.

2. Về các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:

- Đoàn công tác tiếp nhận những kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn và Uỷ ban nhân dân Tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá và tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để sớm có hướng phối hợp, giải quyết.

- Bộ vẫn tiếp tục duy trì các cơ chế, chính sách ưu tiên cung cấp các trang thiết bị các thiết chế văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sắp tới Đề án xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ có hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá, nhà văn hoá xã theo chuẩn.

- Theo nguyên tắc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá không hỗ trợ đầu tư các tượng đài, do đó đề nghị Tỉnh bố trí kinh phí của địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng các cụm tượng đài.

- Di tích Nhị Tam Thanh đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo giai đoạn 1, với giai đoạn 2 đề nghị Tỉnh lập hồ sơ, Cục Di sản văn hoá xem xét thoả thuận, trên cơ sở đó Bộ xem xét hỗ trợ.

- Di tích Thành Nhà Mạc đã được Bộ hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong 2 năm 2009, 2010 từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá, tuy nhiên Tỉnh triển khai chưa đảm bảo yêu cầu, đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện theo quy trình, quy định.

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đường lên khu du lịch Mẫu Sơn đề nghị Tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch, dự án báo cáo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu tổng hợp chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối phân bổ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Lạng Sơn

- UBND Tỉnh Lạng Sơn;

- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn;

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT

các Cục: DSVH, VHCS,

các Vụ: KHTC, VHDT, TV, Thanh tra;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác