818//QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ  Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vể việc tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, 

 QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;
2. Mời Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng Trưởng ban;

3. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực;

4. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đồng Phó Trưởng ban thường trực;

5. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Trưởng Ban;

6. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng Ban;

7. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng Ban;

8. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng Ban;

9. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban;

10. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban;

11. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng Ban;

12. Mời Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban;

13. Bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên thường trực;

14. Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đồng Uỷ viên thường trực;

15. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

16. Đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

17. Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

18. Đại diện Lãnh đạo Cục Văn hoá cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

19. Đại diện Lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

20. Đại diện Lãnh đạo Vụ Thư viện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

21. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

22. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

23. Đại diện  Lãnh đạo Vụ Thể dục thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

24. Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

25. Đại diện Lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

26. Đại diện Lãnh đạo Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

27. Bà Hoàng Thị Hoa, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Uỷ viên;

28. Ông Cao Sinh Hanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Uỷ viên;

29. Ông Trần Hùng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Uỷ viên;

30. Ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, Uỷ viên;

31. Ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Uỷ viên;

32. Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Uỷ viên;

33. Bà Nguyễn Lệ Thu, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Uỷ viên;

34. Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Uỷ viên;

35. Ông Hoàng Văn Sơn, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

36. Ông Trần Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

37. Ông Vũ Trường Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Uỷ viên;

38. Bà Quách Thị Sinh, Chuyên viên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về toàn bộ các hoạt động diễn ra trong Ngày hội theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Thành viên Ban Tổ chức Ngày hội nhận nhiệm vụ và các công việc do Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị  liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

   - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, Vụ VHDT. Hg50

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác