820/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh KVBV di tích đình Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 371/SVH&TT- BQLDT ngày 16/10/2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phổ Hà Nội đề nghị chấp nhận chủ trương điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (kèm theo phương án dự kiến điều chỉnh). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Đại Mỗ. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Tờ trình kèm Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 09/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/7/2011 quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận./.
 
Nơi nhận:                                                            
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác