820/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thiết kế và thi công gian trưng bày thành tựu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội Báo Toàn quốc 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp ngày 08 tháng 03 năm 2016 về việc phối hợp tổ chức Hội báo Toàn quốc 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thiết kế, thi công gian trưng bày thành tựu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội Báo Toàn quốc 2016.
Điều 2. Kinh phí thực hiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bổ sung cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, MTNATL, HH (12).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác