822/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 146/CT/BVHTTDL ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960: 09/7/2010 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

4. Bà Hoàng Thị Điệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Uỷ viên;

5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

6. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

7. Vụ trường Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

8. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

9. Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp ngành du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam, Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT, TCDL,BH (80)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác