824/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ phát động chiến dịch hưởng ứng ngày "Toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4/2010’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTG ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BCĐQG ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội tổ chức tổ chức Lễ phát động chiến dịch Hưởng ứng ngày "Toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4/2010".

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-BT (để báo cáo)

-Như Điều 3 (để thực hiện)

-Lưu: VT- VPBCĐDS, TN (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác