824/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức Triển lãm Tranh sơn mài Việt Nam 2011 tại Bắc Kinh - Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011:

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác Quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam lại Bắc Kinh- Trung Quốc tổ chức Triển lãm tranh Sơn mài Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong khuôn khổ: "Chương trình hành động quốc gia về du lịch quảng bá hình ảnh Việt Nam và Chương trình nhân năm hữu nghị Việt Trung 2011".

Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2011 tại Bắc Kinh - Trung Quốc lấy từ kinh phí hoạt động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), QV10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác