82/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 82/BVHTTDL-VHDT, ngày 7 tháng 01 năm 2013 Về việc Báo cáo đánh giá nhiệm vụ: Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số (Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh

Thực hiện công tác chuẩn bị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Để có sơ sở thực tiễn tổng kết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương báo cáo đánh giá quá trình triển khai, kết quả thực hiện và cung cấp số liệu đối với nhiệm vụ “Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” trong 15 năm qua (1998 - 2012), cụ thể như sau:

1. Công tác xây dụng cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy và phát trin văn hóa các dân tộc thiểu số của địa phương.

2. Công tác tổ chức thực hiện việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn,  hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn thông qua các đề án, dự án, tài nghiên cứu khoa học, chương trình, quyết định,...về đầu tư, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật,...

- Công tác bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa vật thể: Nhà ở, nghề thủ công, trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số,...

- Công tác bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa phi vật th: Dân ca, dân nhạc, dân vũ, lễ hội, văn học dân gian, kinh nghiệm sản xuất,...các dân tộc thiểu số.

- Công tác xây dựng, phát triển những giá trị mới về văn hóa, văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

- Công tác bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc: S dân tộc thiểu s trên địa bàn, thực trạng việc sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu s, việc bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết thông qua sách, báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình,...tiếng dân tộc.

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật là người dân tộc thiểu số: Các cuộc vận động sáng tác, cuộc thi, triển lãm... chủ đề dân tộc thiểu s, các nghệ nhân, nghệ sĩ người dân tộc thiểu số được tôn vinh.

- Công tác đào tạo đội ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số và tạo điều kiện để trí thức, cán bộ dân tộc thiểu số trở về phục vụ địa phương: S lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn, chuyên môn đào tạo, công tác tập huấn nâng cao trình độ, chính sách khuyến khích cán bộ,...

- Công tác xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, mở rộng mạng lưới thông tin phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương: Kết quả triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sng văn hóa, các thiết chế văn hóa, giữ gìn cảnh quan làng (bản, buôn...) truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đẩy lùi những tập tục lạc hậu; giao lưu văn hóa cộng đồng...

3. Công tác thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương: Đầu tư hỗ trợ nâng cao đời sống kinh tế, chính sách nhà ở, đất ở, phát triển y tế, giáo dục...

Từ thực tiễn ở địa phương trong 15 năm qua, báo cáo cần có những số liệu cụ thể và nêu rõ nhũng thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của những thuận lợi khó khăn, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất về vấn đề bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo của các địa phương gửi về Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Nội (chuyên viên theo dõi: Vi Thanh Hoài, điện thoại: 0904 431207, email: hoài 711 @yahoo.com).

Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 28/02/2013./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, VHDT, H60.

 

Danh sách gửi Công văn

Báo cáo đánh giá nhiệm vụ: Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiu số (Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII).

 1.  Hà Nội

  2. TP H Chí Minh

3. Đà Nằng

4. Cần Thơ

5.   An Giang

6. Bà Rịa Vũng tàu

7. Bắc Giang

8.   Bắc Kạn

9.   Bạc Liêu

10.  Bình Định

11.  Bình Dương

12.  Bình Phước

13.  Bình Thuận

14.  Mau

15.  Cao Bằng

16.  Đắk Lắk

17.  Đắk Nông

18.  Điện Biên

19.  Đồng Nai

20.  Đồng Tháp

21.  Gia Lai

22.  Giang

23.  Tĩnh

24.  Hậu Giang

25.  Hòa Bình

26.  Khánh Hòa

27.  Kiên Giang

 

28. Kon Tum

29. Lai  Châu

30. Lạng Sơn

31. Lào Cai

32. Lâm Đồng

33. Long An

34. NghAn

35. Ninh Bình

36. Ninh Thuận

37. Phú Thọ

38. Phú Yên

39. Quảng Bình

40. Quảng Nam

41. Quảng Ngãi

42. Quảng Ninh

43. Quảng Trị

44. Sóc Trăng

45. Sơn La

46. Tây Ninh

47. Thái Nguyên

48. Thanh Hóa

49. Thừa Thiên Huế

50. Tiền Giang

51. Trà  Vinh

52. Tuyên Quang

53. Vĩnh Long

54. Vĩnh Phúc

56. Yên Bái

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác